Kancelaria ADMS oferuje skuteczną windykację należności na etapie:

 • polubownym
 • sądowym oraz mediacyjnym
 • egzekucyjnym

Windykacja na etapie polubownym ma na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia wobec naszego Klienta.  Na tym etapie kompetentni i doświadczeni pracownicy kancelarii podejmują kontakt z dłużnikiem w celu wyegzekwowania zadłużenia, a jeśli pomiędzy stronami jest spór, przeprowadzenia obustronnych negocjacji. W ramach czynności podejmowanych na tym etapie przeprowadzane jest również badanie sytuacji majątkowej oraz ustalanie możliwości finansowych dłużnika.

Windykacja na etapie sądowym rozpoczyna wytoczenie powództwa w imieniu Klienta, skierowanego przeciwko dłużnikowi. W zależności od podstawy prowadzenia windykacji oraz rodzaju sporu, na tym etapie uzyskiwany jest wyrok lub nakaz zapłaty. W ramach tego etapu wystąpić może również mediacja przed wyznaczonym przez sąd arbitrem.

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest na podstawie wyroku sądu lub nakazu zapłaty. Na tym etapie prowadzona jest egzekucja wobec dłużnika, która obejmuje cały jego majątek, m.in.: wynagrodzenie za pracę, rachunki bankowe oraz nieruchomości.

Czynności egzekucyjne zlecamy tylko znanym nam, doświadczonym komornikom, mającym odpowiednio wysokie statystyki ściągalności oraz kompetencje. Na całym etapie postępowania egzekucyjnego bardzo ściśle współpracujemy z komornikiem.

Skontaktuj się z nami – sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Każdego dnia przedsiębiorcy w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zawierają umowy i realizują wynikające z nich postanowienia.

Interes odpowiedzialnego i świadomego przedsiębiorcy wymaga jednak, aby każda ważniejsza umowa została sporządzona lub przeanalizowana przez prawnika.

Doświadczenie uczy, że brak zaangażowania w analizę propozycji umownych oraz niepodejmowanie jakichkolwiek negocjacji w celu zmiany najbardziej niekorzystnych z nich, to częste "grzechy", zwłaszcza małych przedsiębiorców. Bardzo często mogą one doprowadzić do poważnych strat finansowych.

Wykonywanie postanowień zawartych w umowach może powodować również spory, głównie z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

Kancelaria ADMS proponuje swoim Klientom usługi prawne z zakresu:

 • tworzenia umów;
 • analizy umów;
 • doradztwa prawnego przy wypowiadaniu i odstępowaniu od umowy;
 • prowadzenia sporów wynikłych z naruszenia warunków umowy.

W ramach naszej praktyki oferujemy Klientom instytucjonalnym sporządzanie wszystkich typów umów. Do najbardziej popularnych należą:

 • umowa sprzedaży
 • umowa najmu
 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenia
 • umowa deweloperska
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa spółki
 • umowa ubezpieczenia
 • umowa kredytu
 • umowa leasingu
 • umowy ramowe

Skontaktuj się z nami – sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Każdemu przedsiębiorcy może przytrafić się kryzys, powodujący opóźnienia lub uniemożliwiający regulowanie należności wobec wierzycieli. 

Często zarówno dla wierzycieli, jak i dla samego dłużnika najlepszym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania naprawczego lub likwidacyjnego, aby uchronić się przed dalszymi konsekwencjami niewypłacalności dłużnika (np. znacznymi kosztami egzekucji komorniczych - syngularnych, nieproporcjonalnym i wybiórczym zaspokajaniem wierzycieli, nieustannym powiększaniem zadłużenia w wyniku naliczania odsetek ustawowych).

Wniosek o ogłoszenie upadłości, może okazać się również najtańszym i najsprawniejszym narzędziem do odzyskania majątku dłużnika, który np. w wyniku wyzbywania się majątku czy ucieczki przed wierzycielami, przeniósł własność wartościowych jego składników na osoby trzecie.

Kancelaria ADMS oferuje swoim klientom usługi w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Nasi prawnicy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w tym obszarze praktyki. 

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

 • reprezentację w toku postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;
 • reprezentację w toku postępowania upadłościowego z likwidacją majątku dłużnika;
 • wszczęcie i prowadzenie postępowania naprawczego;
 • negocjacje z wierzycielami lub dłużnikiem;
 • doradztwo prawne w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej stanowi obecnie coraz istotniejszy obszar zainteresowań przedsiębiorców. W dobie rozwiniętych technologii informacyjnych przedsiębiorcy częściej niż kiedykolwiek muszą zadbać o niematerialne składniki swojego majątku, takie jak znaki towarowe, wzory przemysłowe, patenty i prawa autorskie. 

Kancelaria ADMS specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej. W  tym obszarze praktyki możemy zaoferować naszym Klientom m.in.:

 • sporządzanie i analizę umów licencyjnych, przeniesienia praw autorskich oraz innych umów z tego zakresu;
 • przygotowanie ogólnych warunków licencyjnych;
 • prawną ochronę własności intelektualnej i przemysłowej;
 • doradztwo prawne w zakresie zarządzania dobrami własności intelektualnej;
 • reprezentację przed sądem w sporach wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Skontaktuj się z nami – sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Naszym klientom oferujemy opiekę z zakresu prawa pracy.

Niekiedy w relacjach pracodawca – pracownik pojawia się konflikt, który może zostać rozwiązany tylko na drodze prawnej. Do najczęstszych przypadków należą spory wynikłe z rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, opóźnień w zapłacie wynagrodzenia, stosowania mobbingu i dyskryminacji.

Kancelaria ADMS specjalizuje się wzagadnieniachz zakresu prawa pracy. 

W ramach praktyki w tym  obszarze zajmujemy się m.in.:

 • tworzeniem i opiniowaniem umów o pracę, umów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji;
 • sporządzaniem regulaminów pracy i wynagradzania;
 • doradztwem prawnym w zakresie zatrudniania i podejmowania działań prawnych wobec zatrudnionych pracowników;
 • doradztwem w zakresie rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę;
 • tworzeniem procedur antymobbingowych;
 • reprezentowaniem pracodawcy przed sądami w zakresie sporów w dziedzinie prawa pracy;
 • reprezentowaniem pracodawcy wobec ZUS, Inspekcji Pracy i innych organów.

Skontaktuj się z nami – sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

 

Designed by REAKTIA Wszelkie prawa zastrzeżone. Jan Kobiałka - projektowanie stron internetowych Wrocław